BARN

ORDLISTE FOR KURSET
aberrasjon:

avvik fra rasjonell tanke eller atferd; irrasjonell tanke eller atferd. Det betyr grunnleggende sett å feile, å gjøre tabber eller mer spesifikt å ha fikserte ideer som ikke er sanne. Ordet benyttes også i sin vitenskapelige betydning. Det betyr avvik fra en rett linje. Hvis en linje skal gå fra A til B, så hvis den er aberrert, ville den gå fra A til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt og så endelig ankomme B. Sett på denne måten vil det også bety mangel på retthet eller å se noe skjevt, som for eksempel en mann som ser en hest, men tror han ser en elefant. Aberrert atferd ville være gal atferd eller atferd som ikke er på grunnlag av fornuft. Aberrasjon står i motsetning til fornuft. Fra latin, aberrare, å vandre fra; ab, bort, errare, å vandre.

alminnelig verneplikt:

et system der alle kvalifiserte borgere i et land er pålagt å tjenestegjøre som militært personell i en av forsvarsgrenene for en bestemt tidsperiode. alminnelig i denne betydningen betyr angår, vedrører eller involverer alle.

angloamerikansk:

som har å gjøre med både England og Amerika (USA).

antisosial:

fiendtlig imot eller forstyrrende for den etablerte sosiale orden; om atferd som generelt er til skade for folks velferd; nære avsky for samfunn eller kameratskap; uvillig eller ute av stand til å knytte seg til andre folk på en normal eller vennlig måte; fiendtligsinnet eller uvennlig mot andre; til plage; truende.

assist:

en prosess som kan utføres for å lindre ubehag i nåtid og hjelpe en person med å komme seg raskere etter en ulykke, sykdom eller opphisselse.

beryktede:

kjent for å ha en dårlig karakter eller å gjøre skadelige ting.

glukose:

enkel sukkerform som forekommer naturlig i frukt, honning og i de fleste planter og i dyrevev. Det er det viktigste sukkeret som sirkulerer i blodet og kroppens viktigste energikilde. Glukose produseres også kommersielt i form av en sirup som brukes til å lage godterier.

havingness:

følelsen at man eier eller besitter; det kan også beskrives som ideen å være i stand til å nå eller å ikke bli hindret i å nå.

hemmet:

stoppet, satt ned farten på, hindret eller stoppet (sagt om vekst eller utvikling).

ikke-overlevelsesenheter:

enheter er ting som har uavhengig eller separat eksistens; ting som har distinkt karakter og væren. Enheter refererer seg til personer som er opphav til noe, i dette tilfellet ikke-overlevelse.

karbohydrater:

en av flere substanser i matvarer (slik som sukker) bestående av oksygen, hydrogen og kullstoff. Karbohydrater skaffer kroppen varme og energi.

kommunikasjon:

utveksling av ideer gjennom rom mellom to personer.

konfrontere:

stå ansikt til ansikt med uten å krympe seg eller vike unna. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der komfortabelt og sanse.

luve:

gå forbi, overvinne, stille i skyggen.

Marx:

Karl Marx (1818–1883), tysk politisk filosof hvis verker dannet grunnlaget for det 20. århundrets kommunisme og som så på samfunnet som en konflikt mellom kapitalistene (fabrikkeierne) og arbeiderne. Marx og hans med-kommunister beskyldte kapitalistene for elendige arbeidsbetingelser, slik som dårlig betaling av arbeiderne, lange arbeidsdager under usunne og farlige forhold og for skadelig barnearbeide.

musselin:

tynt, fint, mykt bomullstøy, ofte med påtrykt mønster.

nåtid:

den tiden som er nå, og som blir fortid så fort den observeres. Det er et uttrykk som løselig brukes om omgivelsene som eksisterer nå.

ond sirkel:

jo verre en person eller situasjon blir, desto større er sjansen for at han eller den forverres.

overlevelsesenheter:

enheter er ting som har uavhengig eller separat eksistens; ting som er distinkte i karakter og væren. Enheter refererer seg til personer som er opphav til noe, i dette tilfellet overlevelse.

postulat:

en antakelse, spesielt som grunnlag for fornuftsslutning.

prosess:

en eksakt serie instruksjoner eller handlingssekvenser som utføres for å gi et ønsket resultat.

protein:

en fundamental bestanddel i alle levende celler, og som innbefatter mange substanser som trengs for at en organisme skal fungere skikkelig. Det er essensielt i kosten for vekst og reparasjon av vev.

realitet:

det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett enighet; graden av enighet oppnådd mellom mennesker. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

restimulering:

reaktivering av et fortidig minne om en ubehagelig opplevelse på grunn av at lignende omstendigheter i nåtid nærmer seg omstendigheter i fortiden.

selvdeterminisme:

stadiet av væren der personen etter eget valg kan eller ikke kan bli kontrollert av omgivelsene sine. På dette stadiet har personen tillit til sin kontroll av det materielle universet og andre folk.

sette sitt stempel på:

å effektivt sette sitt preg på. Brukt figurativt.

sosial:

har å gjøre med, hengivenhet til eller karakterisert ved vennlig samkvem med andre; vennlig; omgjengelig.

sosialt dyr:

noen som lever, eller er tilbøyelig til å leve i samfunn; noen som ønsker å nyte andres selskap eller kameratskap. Brukt nedsettende.

stabil:

(om en person) som hele tiden har en stø karakter det kan stoles på.

terapi:

en helbredende kraft eller kvalitet.

traumatisk:

stor pine; alvorlige prøvelser eller lidelser.

undergravende:

involvert i aktiviteter som har til hensikt å underminere eller felle en autoritet.