OPPGAVE >> 15. Les «Strategisk planlegging».

STRATEGISK PLANLEGGING

Intet studium av planlegging og siktemål er fullstendig uten at man undersøker emnet strategisk planlegging. Det er av så enorm viktighet at det fortjener et grundig studium når det gjelder definisjonen og bruken av det, så vel som dets forhold til andre aspekter ved ledelse. 

Uttrykket «STRATEGI» er avledet fra de greske ordene: 

strategos, som betyr «general»,

stratos, som betyr «hær»,

agein, som betyr «å lede».

STRATEGI henviser derfor ifølge ordboksdefinisjonen til en plan for den generelle gjennomføringen av en krig eller en del av den. 

Gjennom utvidelse av betydningen har det også kommet til å bety en plan for den dyktige, generelle driften av et større operasjonsområde, eller en sektor av slike operasjoner, i retning av å oppnå et spesifikt mål eller resultat. 

Dette er planlegging som utføres på høyere nivåer, fordi den må være basert på en oversikt over den brede, eksisterende situasjonen om den skal være effektiv. 

Det er en erklæring om de tilsiktede planene for å oppnå et bredt mål, og iboende i definisjonen er ideen om intelligent bruk av ressurser eller manøvrer for å overliste fienden eller å overvinne eksisterende hindringer for å nå målet. 

Det er den sentrale strategien som er utarbeidet på toppen, som lik en paraply dekker aktivitetene til nivåene under seg. 

Dette forteller oss hva strategisk planlegging er.

Hva den gjør

Hva strategisk planlegging gjør, er å gi aktivitetene på alle de lavere nivåene en retning. Alle de taktiske planene, programmene og prosjektene som skal utføres på lavere nivåer for å oppnå målet, strømmer ned fra den strategiske planen på toppen. Det er den generelle planen som alle disse koordineres i samsvar med. 

Dette gir et klart syn på hvorfor strategisk planlegging er så enormt viktig, og hvorfor den må utføres av planleggingsgruppen på de høyere nivåene om ledelse skal være effektiv og lykkes. 

Hva skjer om strategisk planlegging mangler? Vel, hva skjer i gjennomføringen av en krig hvis man ikke utfører noen strategisk planlegging? 

Sentrale tropper kan bli etterlatt uten beskyttelse av flankene og uten støtte i viktige områder, mens andre tropper kjemper formålsløse slag ved en eller annen mindre utpost. Forsyninger og ammunisjon kan utplasseres i det gale området, eller ikke sendes i det hele tatt. Motstridende ordrer, tilkorkede linjer og manøvrer, bortkastede ressurser og tapte slag er alt sammen resultatene. Koordineringen mangler når planen mangler, og det er en situasjon med forvirring og spredning. Kort sagt katastrofe. 

Hvilken forskjell er det ikke mellom dette og et sterkt, koordinert, bestemt fremstøt i retning av å oppnå målet! 

Å overføre alt dette til vår egen aktivitet gir et enda klarere blikk på hvorfor strategisk planlegging må utføres på de høyere ledelsesnivåene. Nøkkelordet her er «utføres». Den kan ikke forsømmes eller droppes. Man kan ikke anta at den er gjort. Strategisk planlegging må utføres og erklæres, og bekjentgjøres i det minste for det nærmeste lavereliggende nivået av ledelse, slik at man kan koordinere og korrekt fastsette siktemål. 

Formål og strategisk planlegging

En strategisk plan begynner med observasjonen av en situasjon som skal håndteres, eller et mål som skal oppnås. 

Den har alltid med en erklæring om det klare formålet eller de klare formålene som skal oppnås. 

Når formålet er fastsatt, er det mulig å avlede forskjellige strategiske planlegginger fra det. 

Faktisk kan STRATEGI SIES Å VÆRE HVORDAN MAN FAKTISK, EFFEKTIVT OG RASKT SKAL FÅ ET FORMÅL TIL Å MANIFESTERE SEG OG AKSELERERE I DET FYSISKE UNIVERSET I HØYT TEMPO OG UTEN NOEN TABBER. 

Enhver strategisk plan kan omfatte et antall hovedhandlinger som kreves fra en eller flere forskjellige sektorer for å oppnå formålet. Disse uttrykkes på svært generelle måter, fordi de er en formulering av den opprinnelige generelle planleggingen som er blitt utført. Fra dem kan man så avlede taktiske planlegginger. Men alle disse tingene må passe sammen. 

Eksempel: 

Situasjon: Papirbedriften ABC som selv om de fortsetter å produsere sitt tidligere vellykkede utvalg av papirprodukter, også utelukkende fortsetter å konsentrere seg om sin faste, allerede etablerte kundekrets, mens de forsømmer et antall av sine potensielle publikumsgrupper. Bedriften er på rask vei mot konkurs, og mister lederne sine til bedrifter der det «finnes bedre ekspansjonsmuligheter». 

Formål: Plassere en fullstendig papirbedrift der som når alle sine potensielle publikumsgrupper for salg i stort volum av eksisterende og nye produkter, samtidig som den fortsetter å selge og betjene sin faste kundekrets i stort volum, og slik gjenoppretter bedriftens solvens og bygger opp dens rykte som en lukrativ, fremgangsrik bedrift med muligheter for ekspansjon. 

Strategisk plan: Den strategiske planleggingen, basert på situasjonen og det etablerte formålet, kan bli noe slikt som dette:

1. Den mest umiddelbare og viktige handlingen som trengs for å stanse tapene, er (uten å avbryte noen pågående forretninger eller nedlegge eller ødelegge noen annen enhet) å få en ny salgsenhet etablert og i virksomhet (ved siden av den som eksisterer). Førsteprioriteten for denne vil være å fremskaffe nye aktuelle kunder for det nåværende produktutvalget blant (a) detaljistforhandlere av papir, (b) engrosforhandlere av papir, og (c) ved direkte postordresalg. Redelige, erfarne selgere vil måtte skaffes for å lede hver av disse seksjonene, og andre profesjonelle selgere vil måtte finnes i et stort antall. Disse kan ansettes med lave honorarer og tjene hoveddelen av pengene sine gjennom provisjoner. Denne virksomheten kan så ekspanderes utover bredere områder ved å bruke distriktsledere, selgere som starter andre selgere, og til og med dørselgere. Som del av denne planen vil det måtte utarbeides provisjonssystemer, pakkesalgssett, reklame og annonsering. Å få dette i gang umiddelbart vil øke salget, kompensere for tap og meget raskt få selskapet til å vokse inn i et område med skyhøy fortjeneste. 

2. Mens den umiddelbare handlingen for å holde fortet kommer på plass, må nåværende salg og service til kunder opprettholdes. Samtidig er det nødvendig å gjennomgå salgs- og produksjonsrullebladet til den eksisterende staben, så vel som å gjennomføre en grundig revisjon av selskapets bøker for å finne ut hvor tapene kommer fra. Alle personer som ikke gjør nytte for seg, vil måtte avskjediges, og de som produserer må beholdes. Om man oppdager underslag eller økonomiske uregelmessigheter, vil dette måtte håndteres med korrekte juridiske tiltak. Med andre ord må den nåværende virksomheten gjennomgås fullstendig og ryddes opp i, og dens produksjon må ikke bare opprettholdes, men økes så mye som mulig, med produksjonssiktemål satt og oppfylt.

3. Et program må utarbeides, og ifølge dette må det gjøres spørreundersøkelser av alt publikum for å finne ut hvilke nye papirprodukter publikum ønsker eller vil kjøpe. Basert på resultatene fra disse spørreundersøkelsene kan man så utvikle, produsere, markedsføre og på bred basis selge et helt nytt utvalg av papirprodukter (i tillegg til det gamle, etablerte utvalget). Programmet for å etablere det nye vareutvalget vil måtte dekke finansiering, organiseringen av den nye produksjonsenheten (inkludert redelige ledere, kompetente designere, alle ytterligere arbeidere det er behov for) så vel som alt ytterligere maskineri eller utstyr det er behov for. Det vil også trenge å dekke bred PR, reklame- og salgskampanjer som fremmer både de nye og de gamle produktene for et stort salg av begge. Innbakt i denne planleggingen ville det ligge en kampanje for å forbedre selskapets image som pionerer på området nye papirprodukter, med muligheter for ledere som er innstilt på ekspansjon. 

 

En slik strategisk plan korrigerer ikke bare en dårlig situasjon, men snur den til en meget lønnsom og ekspanderende situasjon for hele selskapets fremtid. 

Det man prøver å oppnå, er å få situasjonen ut av klemmen,og å ekspandere den til et fantastisk nivå av levedyktighet. 

Ut fra denne strategiske planen vil man utføre taktisk planlegging ved å ta de brede strategiske siktemålene og dele dem opp i presise doingnesser som det settes nøyaktige siktemål for, og som får den strategiske planen utført. 

Man ville ha mange mennesker som arbeidet med dette, og det ville være essensielt at de alle hadde formålet klart for seg, og at det ikke fantes noen punkter i konflikt internt i den generelle kampanjen. Noen som leser gjennom slike planer, ser kanskje ikke viktigheten av dem med mindre de forstår situasjonen og har et generelt styrende formål som de kan forbedre sin taktiske planlegging i henhold til. 

Det er ganske vanlig at man i den taktiske utføringen av strategisk planlegging finner det nødvendig å modifisere noen taktiske siktemål eller legge til nye, eller til og med utelate noen som man finner er unødvendige. 

Den taktiske ledelsen av strategisk planlegging er litt av en kunst i seg selv, så dette må tas med i beregningen. 

Når man da har et godt formål som ting kan koordineres i samsvar med, kan man så utarbeide den strategiske aktiviteten som er nødvendig for å oppnå det, og de taktiske planene for å virkeliggjøre de strategiske planene kan følge. 

På denne måten kan en gruppe blomstre og lykkes. Når alle styrkene og kreftene er rettet inn mot ett enkelt fremstøt, kan man utvikle en enorm mengde kraft. 

Så man erklærer formålet, og utarbeider fra dette hvilken strategi som skal brukes for å oppnå det formålet. Dette bygger en bro fra formålet til noe som er gjennomførbart taktisk sett. 

Når den strategiske planen med dens formål er lagt frem, plukkes den opp av det nærmeste lavere kommandonivået og omgjøres til taktisk planlegging. 

Strategisk kontra taktisk planlegging

Strategi er annerledes enn taktikk. 

Dette er et punkt som de forskjellige ledelsesnivåene må forstå klart. 

Det er en ytterst stor forskjell på en strategisk plan og en taktisk plan. 

Mens taktisk planlegging brukes til å vinne et slag, brukes strategisk planlegging til å bringe hele felttoget til seier. 

Mens den strategiske planen er den langsiktige planen i stor skala for å sikre seier, forteller en taktisk plan nøyaktig hvem som skal flytte hva hvor, og nøyaktig hva de skal gjøre på det punktet. 

Den taktiske planen må passe inn i den strategiske planen og oppnå den strategiske planen. Og den må gjøre dette med presise siktemål som kan utføres. 

Og det er grunnleggende sett ledelse. 

Brobyggingen mellom formål og taktisk planlegging

En feil som utrent personell ofte gjør, er å hoppe fra formål til taktisk planlegging, og utelate den strategiske planen. Og dette vil ikke fungere. Årsaken til at det ikke vil fungere, er at ens taktiske plan, som man har satt siktemål for, vil spore av med mindre den er i samsvar med en strategisk plan. 

Poenget som må forstås her, er at strategisk planlegging skaper taktisk planlegging. Man vil ikke oppnå formålet sitt med mindre man har utarbeidet og bruker en strategi til å oppnå det med. Og basert på den strategien utarbeider man de taktiske bevegelsene som skal gjøres for å iverksette den strategien. Men ved å ignorere strategien og hoppe fra formål til taktisk planlegging, vil man mislykkes. 

Så mellom formål og taktisk planlegging finnes alltid trinnet som består av strategisk planlegging. Vi kunne si at med en strategisk plan menes det metoder for å få selve formålet til å fungere. 

Det er faktisk en plan som har å gjøre med dyktighet. 

Man kan være svært klar over formålet, og kan komme opp med et antall taktiske siktemål som har å gjøre med det. Og muligens vil siktemålene fungere i seg selv. Men formålet er å få en situasjon håndtert, og hvis man mangler en strategisk metode til å gjøre dette, kan man fremdeles finne at man står overfor det samme problemet. 

Hvis man bygger den faktiske broen mellom formål og taktisk planlegging, der broen er den strategiske siden av det, vil formålet ha en sjanse til å lykkes. 

eksisterer i noe som en naturlig, permanent, essensiell eller karakteristisk egenskap eller kvalitet.

en hærenhet som forsvarer sidene og som dermed er mangelfullt beskyttet og er således åpen for angrep. En troppeenhets flanker, som er det svake forsvarspunktet, er ofte målet for fiendtlig angrep.

militærbase med en få tropper lokalisert et stykke fra hovedstyrken av hæren, gitt i oppgave å vokte et bestemt sted eller område.

som gir fortjenester eller velstand; utbytterikt.

regnskapsbøker.

det at man til personlig bruk tar penger eller eiendeler som er blitt betrodd en av andre, uten deres viten eller tillatelse.